Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha je pojata jako vnitřní a vnější ochrana objektů fyzickou přítomností vyškolenými a vycvičenými pracovníky SBS. 

Hlavní úkoly ostrahy jsou vždy vymezeny na základě požadavků klienta směrnicí pro výkon ostrahy v objektu. Ostrahu provádí muži starší 21 let, kteří splňují předpoklady pro tuto práci na méně náročných pracovištích a tam, kde je nutná osobní kontrola zaměstnanců střežených podniků, vykonávají tuto práci i ženy.

Strážní jsou oděni v reprezentativních uniformách, či dle charakteru služby.
Základní pracovní náplň strážných je možno rozšířit o další doplňkové práce dle požadavků klienta, například přebírání poštovních zásilek a jejich odevzdání do rukou adresátů, poskytování informací návštěvám, spojování telefonních hovorů, atd.

 

 

Osobní ostraha

je prováděna na vysoké úrovni a současně s maximální diskrétností. Veškerá opatření jsou přizpůsobena přáním a požadavkům klienta, a to s co nejmenším omezením, avšak  se zajištěním vysoké úrovně osobní ochrany.

Detektivní činnost

- pátrání po osobách, majetku,
- zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem,
- získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, jednání fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,
- získávání informací a obstarávání listin v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- vyhledávání protiprávních jednání ohrožující obchodní tajemství.

Nabídka bezpečnostních služeb samosprávním celkům při zajišťování ochrany veřejného prostranství při neexistenci Obvodního oddělení PČR nebo obecní či městské policie

S ohledem na skutečnost, že se u státní policie dlouhodobě snižují početní stavy policistů, zkušení policisté odchází do civilu a nahrazují je noví policisté bez praxe a zkušeností a zároveň se ruší některá obvodní oddělení PČR, nabízí se zde otázka, kdo do budoucnosti bude zajišťovat veřejný pořádek na malých obcích a v menších městech. Ve větších městech tuto úlohu převzala městská policie. Ta však obecní a městské rozpočty stojí na platech a provozu nemalé roční výdaje (náklady na mzdy strážníků a provoz-budovy, vozidla, uniformy strážníků, jejich školení atd.). Takže se nabízí otázka, kdo vyplní mezeru tam, kde není obvodní oddělení PČR či obecní nebo městská policie. Odpověď na tuto otázku je viděna v nabídce kontroly veřejného pořádku a bezpečnosti na obcích starostům místních samospráv, kteří se potýkají s velkým nárůstem trestné činnosti, která by spočívala v nabídce fyzické přítomnosti 2 členů bezpečnostní agentury na území té či které obce či města.

Příklad - skutečnost

Úkolem starostů všech měst a obcí je nejen obstarávání
prostředků na stávající a nové investice, ale i zajištění bezpečnosti občanů. Z anket, které v loňském roce proběhly na mnoha místech naší republiky, vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny z nás se ve svém městě necítí bezpečně! A právě pocit bezpečí dělá z našeho bydliště domov a místo dobré pro život! Nenahradí ho sebelepší vybavení škol, sportovišť a kulturních stánků. Toho jsme si dobře vědomi, i když okolnosti stav stále zhoršují. Podíl méně přizpůsobivých spoluobčanů v krátké době velmi vzrostl. Vlastníci nemovitostí své domy stále častěji pronajímají nebo prodávají sociálně nepřizpůsobivým, kteří se tak do našeho města stěhují z různých koutů země i ze Slovenska. Policie ČR je personálně oslabená, a proto je zřídkakdy vidět v ulicích našeho města. Co pro tento problém děláme, a co chceme udělat? Krom trvalého tlaku na spolupráci naší městské policie s policií státní jsme se v letošním roce důkladně zabývali analýzou současného stavu, ze které vzešly dvě koncepce – Koncepce romské integrace a Koncepce prevence kriminality ve městech. Priority, které z těchto dokumentů vyplývají, jsou podobné a jsou jimi zejména posílení počtu městských strážníků a městské policie jako celku, represe vůči těm, kteří svým jednáním znepříjemňují život ostatním, jednání a tlak na pronajímatele problematických a zdevastovaných budov, terénní sociální práce, udržení veřejně prospěšných prací a další. Jednou z novinek, která by podpořila úsilí v boji o bezpečnost v obcích, je vznik Výboru pro bezpečnost ve městě. Zapojí se do něho lidé z měst napříč politickým spektrem, kteří k problematice chtějí a umějí něco říct, a kteří jsou ochotni také něco udělat.

Hlídka bezpečnostní agentury

Přestože pracovníci bezpečnostních agentur nejsou postaveni na rovinu PČR nebo obecní či městské policie a nemají status ochrany úřední osoby, v § 76 odst. 2, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů se říká:

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.

Dvojčlenná hlídka bezpečnostní agentury, která by zajišťovala veřejný pořádek v obcích a městech by byla vystrojena a vyzbrojena černou baseballovou čepicí s nápisem SECURITY, černou kombinézou s nápisem SECURITY, vysokými koženými botami (tzv. kanady), černou taktickou vestou s nápisem SECURITY, teleskopickým obuškem a pouty, což by vyvolávalo prvotní psychologický efekt, kdy si občané a pachatelé trestné činnosti budou myslet, že po obci chodí zásahová jednotka PČR.

Školení a zkoušku vybraných členů bezpečnostní agentury by provedla společnost DISCRET s.r.o..Forma studia by byla v podobě měsíčního až dvouměsíčního domácího samostudia nebo studia v akreditovaném školícím středisku, jež je naše společnost schopna nabídnout. Obsahem školení by byly testové otázky jako při zkoušce na strážníka (na www.mvcr.cz, odkaz „O nás“ dále „Bezpečnost a prevence“ a nakonec „Obecní policie“). Závěrečná zkouška by byla formou výše uvedených testů (písemná) a ústní (po vykonání písemné).